Podmínky

k užívání služeb serveru

 

SOUHLAS S PODMÍNKAMI


Tento dokument obsahuje kompletní podmínky, které se vztahují na Vaši účast na našich stránkách. Pokud chcete používat tyto stránky včetně jejích nástrojů a služeb, přečtěte si pečlivě tyto podmínky použití. Vstupem na tyto stránky nebo použitím kterékoliv části stránky nebo jakéhokoliv obsahu nebo služby, souhlasíte s těmito podmínkami. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami, pak nemůžete přistupovat k těmto stránkám, nebo k jejich obsahu či službě.

 

Změny podmínek k užívání


tyto podmínky mohou být kdykoliv změněny bez předchozího upozornění. Dokument zveřejněný na těchto stránkách odráží nejnovější verzi těchto podmínek a před použitím našich stránek byste si jej měli zkontrolovat.


Použití stránek


Provozovatel uživatelům poskytuje přístup k uživatelskému rozhraní inzertního serveru, které slouží pro bezplatné vložení a editaci jednotlivých inzerátů a dalších dat z oblasti nabídky a poptávky, dále jen Uživatelů. Uživatelé nesmí inzerovat přímo podnikatelskou činnost, bez ohledu na to, zda podnikatelskou činnost provádí registrovaně, či nikoliv. Zboží je povoleno inzerovat jen zcela konkrétně, to znamená po jednom kuse, jedné barvy, tvaru, typu a velikosti. Například autobazar smí inzerovat pouze konkrétní vůz, nikoliv své služby a firmu jako celek. Zákaz platí i na opakované poptávky či výkupy.

Veškeré služby těchto stránek jsou uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří tzv. zvýhodnění (topování, zvýraznění) inzerátů a doplňkové funkce jednotlivých služeb. Doplňkovou funkcí se rozumí nadstandardní možnost nebo funkce, jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání základní funkcionality služby - například zvýhodnění inzerátu pomocí SMS nebo jinou formou zpoplatnění (dále jako Prémiové služby nebo TOPování inzerátu, zvýraznění inzerátu).
Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami nebo dobrými mravy.
Provozovatel má právo smazat inzerát, pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám těchto stránek.

Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn maximálně po dobu jednoho roku. Po této lhůtě bude automaticky vymazán společně se všemi údaji, které Uživatel při zadávání uvedl. Uživatel bere na vědomí, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám a to tak, že se přihlásí svým jménem a heslem ke svému účtu nebo bude kontaktovat provozovatele serveru.

Na těchto stránkách je zakázáno provádět následující úkony:

a) Nesmíte využívat našich stránek, včetně služeb a nástrojů, pokud nejste schopni pravomocně uzavírat právně závazné smlouvy a/nebo jste mladší 18 let, nebo jste dostali dočasně nebo na dobu neurčitou zákaz užívání našich stránek, služeb či nástrojů
b) Vkládat položky do nevhodné kategorie nebo oblasti
c) Shromažďovat informace o osobních údajích uživatelů
d) Vkládat nepravdivé, nepřesné, zavádějící, pomlouvačné, urážlivé informace nebo obsah
e) Zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo poškodit dobré jméno těchto stránek
f) Vkládat odkazy na webové stránky a loga firmy, nadměrné množství po sobě jdoucích stejných znaků, vykřičníků a podobných znaků (a to jak v textu inzerátu, tak místo obrázku nebo přes obrázek)
g) Vkládat reklamy na hubnutí, Multilevel (MLM) a provizní systémy, Emailing a jiné typy výdělku a revolučních příjmů
h) Vkládat inzerci prací, jejichž podmínkou je poplatek předem
i) Vkládat inzerci nabízející kopírování disket, CD, DVD, nabízející jakékoliv kopírování softwaru nebo prodej nelegálního softwaru
j) Vkládání opakované inzerce stále stejného nového zboží;
k) Vkládání inzerce na prodej či nákup padělků, kopií, napodobenin
l) Inzerování livechatů, práce tanečnice, společnice, konzumentky a hostesky v zahraničí
m) Vkládání erotických inzerátů;
n) Vkládat inzerci pro nákup nebo prodej eKnih;
o) Vkládat nabídky půjček, úvěrů a hypoték, exekuce, oddlužení;
p) Vkládat nabídky léků a potravinových doplňků;
q) Vkládat nabídky cigaret, e-cigaret


Registrační informace


Pro celý proces registrace na našich stránkách, je nutné zadat své celé jméno, platnou e-mailovou adresu a další informace potřebné k dokončení procesu registrace. Musíte potvrdit, že jste starší 18. let a jste odpovědný za zabezpečení svého hesla a také jste odpovědný za veškeré aktivity a obsah, které jsou odeslány do vašeho uživatelského účtu. Nesmíte přenášet žádné viry, červy anebo jakýkoliv kód destruktivní povahy. Veškeré Vámi poskytnuté informace nebo informace shromážděné stránkami nebo třetími osobami se řídí Zásadami ochrany osobních údajů stránek.


Podmínky použití


Tato dohoda nabývá platnosti a zůstává platná po celou dobu používání webové stránky. Svoji registraci můžete ukončit odesláním žádosti na email info@bazec.cz. Vaše členství můžete ukončit kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu. Vyhrazujeme si právo ukončit Vaši registraci kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu. Pokud využíváte placených či prémiových služeb a Vaše členství bude námi ukončeno z důvodu porušení podmínek použití, nebudete mít nárok na náhradu nevyužitých kreditů či předplatného. Tyto podmínky zůstávají nadále v platnosti i po ukončení Vaší registrace.

Členové (registrovaní uživatelé) nesmí využívat služeb těchto na internetových stránkách v souvislosti s komerčním využitím, nebo s podnikáním. Je také zakázáno vkládat odkazy na jiné webové stránky.


Odkazy


Nelegální a / nebo neoprávněné použití služby, včetně neoprávněného orámování č zvýrazňování obrázků či inzerátů nebo umisťování odkazů bude penalizováno a v případě nutnosti budou podniknuty právní kroky.

 

Záruky a vyloučení / omezení odpovědnosti


Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

Provozovatel tedy neposkytuje žádnou záruku ani jinou formu garance na zboží inzerované na těchto stránkách. Dále nezaručujeme nepřetržitý či bezchybný provoz stránek a souvisejících služeb. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené důsledkem jakéhokoli přerušení provozu stránek nebo chyb. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit, pozastavit či omezit přístup nebo dokonce přerušit přístup ke stránkám nebo k jejich jakékoliv části. Informace, obsah a služby na těchto stránkách jsou poskytovány "tak jak jsou".

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah inzerátu. Za obsah inzerátu je plně odpovědný jeho zadavatel.Provozovatel serveru neodpovídá za činnost uživatelů ani za způsob jakým služby  využívají. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či neoprávněnými osobami.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb serveru. Provozovatel neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

Provozovatel vynaloží maximální možné úsilí a odbornou péči, aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.


Práva k duševnímu vlastnictví


Tímto berete na vědomí, že na veškerá práva, tituly a zájmy jsou autorským dílem, nebo předmětem duševního vlastnictví a je zakázáno jakkoliv používat, kopírovat či šířit obsah či know how. Nebudete měnit, přizpůsobovat, překládat, připravovat odvozeniny, dekompilovat, provádět zpětnou analýzu, rozkládat či se jinak pokoušet odvodit zdrojový kód některé z našich služeb, softwaru nebo dokumentace nebo vytvořit nebo se pokoušet o vytvoření náhradní nebo podobné služby nebo produktů použitím přístupu k programu, nebo informacím, které se ho týkají.


Důvěrné informace


Uživatel souhlasí s tím, že neposkytnete třetí osobě informace získané v souvislosti s použitím těchto stránek nebo služeb na těchto stránkách. Provozovatel se zavazuje, že nebude reprodukovat, šířit, prodávat či distribuovat jakékoli informace o uživatelích jakýmkoliv způsobem.


Ochrana osobních údajů


Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Proto jsme navrhli tato pravidla tak, abyste pochopili, jak sbíráme, používáme a využíváme osobní údaje. Následující text nastiňuje naše Zásady ochrany osobních údajů.
a) Provozovatel bude shromažďovat osobní údaje zákonným a korektním způsobem a ve vhodných případech s vědomím nebo souhlasem dotyčné osoby.
b) Osobní údaje by měly být relevantní pro účely, pro které mají být použity a pouze v rozsahu nezbytném pro tyto účely.
c) Provozovatel vyvine maximální úsilí k zajištění ochrany osobních údajů, aby nedošlo k jejich ztrátě nebo odcizení, jakož i neoprávněnému přístupu, zpřístupnění, kopírování, použití nebo úpravám.
d) Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů
e) Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které tyto stránky nabízí.
f) Na těchto stránkáchstránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.
g) Provozovatel si vyhrazuje právo poskytnout údaje o inzerovaném zboží serverům třetích stran, jako jsou například zbozi.cz za účelem propagace tohoto inzerátu. Součástí poskytnutých informací jsou i kontaktní údaje


Postoupení práv


Vaše práva jakéhokoliv druhu nelze přiřadit ani převést na třetí osobu (na někoho jiného), a jakýkoli takový pokus může mít za následek ukončení platnosti této dohody, a to bez jakékoliv náhrady škody či odpovědnosti vůči Vám. Vyhrazujeme si právo postoupit tuto dohodu na jakoukoliv osobu, kdykoliv a bez předchozího upozornění.


Závěrečná ustanovení


V případě, že některé ustanovení těchto podmínek bude prohlášeno jako neplatné nebo nevynutitelná na základě soudního rozhodnutí, bude takové ustanovení platit pouze v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Ostatní podmínky zůstanou nadále platné a vymahatelné.
Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky. Dokument popisuje a zahrnuje celou dohodu mezi námi a vámi, a nahrazuje všechny předchozí nebo současné smlouvy, prohlášení, záruky a dohody.
Každý spor, který může vzniknout mezi stranami, ve vztahu nebo v souvislosti s touto dohodou, podléhá výhradně jurisdikci soudů České republiky a vylučuje účast všech ostatních soudů, nehledě na možný konflikt s ustanoveními zákona jiného státu nebo země trvalého pobytu.

 
Klíčová slova: Inzerát zdarma, inzerce, inzeráty zdarma, anonce, bazoš TOPlist